Crossref Citations

1. The influence of climate change on an endangered riparian plant species: The root of riparian Homonoia
Yu-jun Yi, Yang Zhou, Yan-peng Cai, Wei Yang, Zhi-wei Li, Xu Zhao
Ecological Indicators  vol: 92  first page: 40  year: 2018  
doi: 10.1016/j.ecolind.2017.05.004